Markestic

Általános szerződési feltételek

1. Keretszerződés tárgya

1.1. A Keretszerződés Felek közötti együttműködés kereteit hivatott szabályozni.

1.2. A Keretszerződés alapján Megbízót semminemű kötelezettség nem terheli egyedi megbízások (továbbiakban: “Egyedi Megbízás”, együttesen “Egyedi Megbízások”) leadására. Ügynökséget pedig semminemű kötelezettség nem terheli Egyedi Megbízás elfogadására.

1.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződésben foglaltak szerint a Megbízó Egyedi Megbízásai alapján az Ügynökség ellátja Megbízó számára a digitális ügynökségi tevékenységét, és ezért a Megbízó az Egyedi Megbízásokban meghatározott díjat fizeti az Ügynökség részére.

1.4. Egyedi Megbízás tételesen részletezi az Ügynökség által elvégzendő feladatokat.

1.5. Az Egyedi Megbízást a Felek képviseletére a cégjegyzék alapján jogosult személy(ek)nek vagy a Felek által megjelölt kapcsolattartó(k)nak kell mindkét Fél részéről aláírnia.

1.6. Az Egyedi Megbízásban foglaltak kapcsán bárminemű változtatásról a Felek közös megegyezéssel, írásos hozzájárulással döntenek. Amennyiben az Egyedi Megbízással kapcsolatban módosítás szükséges vagy az Egyedi Megbízást Ügynökség nem fogadja el, ennek tényét Ügynökség jelzi Megbízó felé.

1.7. Az Egyedi Megbízás a Felek kölcsönös írásbeli jóváhagyását követően lép életbe.

1.8. Felek az elektronikus kommunikációt kölcsönösen elismerik és elfogadják írásbeliségnek.

1.9. Az Egyedi Megbízásban nem szereplő, az abban foglaltakon felüli utólagos megbízási igények új Egyedi Megbízásnak minősülnek, melyeket az előző pontokban foglaltak szerint jogosult a Megbízó megrendelni, az Ügynökség pedig elfogadni és teljesíteni.

1.10. Az Egyedi Megbízásokra a Keretszerződés rendelkezései irányadóak, kivéve ha azok eltérő rendelkezést tartalmaznak a Keretszerződés rendelkezéseihez képest.

2. Az Ügynökség jogai és kötelezettségei

2.1. Az Ügynökség a keretszerződés alapján többek között, de nem kizárólagosan a következő digitális ügynökségi szolgáltatásokat (továbbiakban: “Szolgáltatás”) nyújtja Megbízónak:

2.1.1. Marketingkommunikációjával kapcsolatos tervek, kreatív anyagok: vázlatok, szövegjavaslatok, kreatív reklámötletek, vizuális kreatívok (továbbiakban: “Kreatívok”) kidolgozása és kivitelezése.

2.1.2. Egyéb reklám, marketing és PR feladatok ellátása: piaci felmérések, versenytárselemzések készítése.

2.1.3. Digitális marketing és online hirdetési feladatok elvégzése: Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest hirdetési kampányok előkészítése, menedzselése.

2.2. Az Ügynökség a Keretszerződés és az Egyedi Megbízásban foglaltak szerint köteles eljárni a teljesítés során, a megrendelt Szolgáltatásokat a vonatkozó Egyedi Megbízásban meghatározott ütemezés szerint, teljes szakmai gondosság mellett teljesíti.

2.3. Ügynökség jogosult Szolgáltások elvégzésére alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó(k) által készített munkaanyagok szakmaiságáért az Ügynökség felelős.

2.4. Amennyiben Megbízó a megvalósításba vele jogviszonyban álló további szereplőt is bevon, Ügynökség vállalja, hogy szükség szerint a szakmai elvárások mentén instruálja a feladat végrehajtására Megbízó által megjelölt megvalósítót.

2.5. Ügynökség jogosult 3rd party marketingszoftverek, megoldások használatára, melyek használatáról, jellegéről Megbízó kérésére részletesen tájékoztatást ad.

2.6. Amennyiben a Megbízó az Ügynökség részére célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgy erre az Ügynökség köteles a Megbízó figyelmét felhívni. Ha azonban a Megbízó a figyelmeztetés ellenére az utasítását fenntartja, az ebből eredő minden lehetséges kár a Megbízót terheli.

2.7. A Megbízó jogellenes utasításának teljesítését az Ügynökség köteles megtagadni. Az Ügynökség köteles a Magyarország területén mindenkor hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően eljárni.

2.8. Ügynökséget anyagi felelősség nem terheli azzal kapcsolatban, hogy a Megbízó a Keretszerződés és Egyedi Megbízások eredményeire alapozva milyen döntéseket hoz és döntései milyen irányban érintik működését, üzleti eredményességét.

3. A Megbízó jogai és kötelezettségei

3.1. Megbízó köteles az Egyedi Megbízás ütemezés szerinti teljesíthetősége érdekében időben, de nem később, mint 3 munkanappal az esedékességet megelőzően az Egyedi Megbízás elvégzéséhez szükséges – többek között, de nem kizárólagosan – tájékoztatást, utasítást, hozzáféréseket megadni Ügynökség számára. Amennyiben e kötelezettségeivel Megbízó késedelembe esik, úgy az Ügynökség ütemezési terve a késedelem idejének megfelelően módosulhat.

3.2. Megbízó az Ügynökség által, az Egyedi Megbízás alapján elkészített és Megbízónak rendelkezésére bocsátott Kreatívokat legkésőbb 3 munkanapon belül elbírálja, és nyilatkozik róluk.

3.3. Amennyiben az Egyedi Megbízásban a teljesítésre vállalt ütemezési terv reális teljesítése a 3.2-es pontban megjelölt időnél rövidebb elbírálást tesz szükségessé, Megbízó és Ügynökség közös megegyezés alapján, a szakmai sajátosságok figyelembevételével, a szükséges ütemezéséről (ideértve az elbírálás határidejét is) együttesen állapodnak meg. Amennyiben az ütemezés ráeső kötelezettségeivel a Megbízó késedelembe esik, úgy az Ügynökség teljesítési határideje, illetve a munkafolyamat lezárása a késedelem idejével meghosszabbodik. Az ilyen jellegű késedelemből fakadó esetleges többletmunkát Ügynökség Egyedi Megbízásnak tekintheti, mely a Megbízó részére kiszámlázásra kerülhet.

3.4. A Megbízó a Keretszerződésben és az Egyedi Megbízásokban foglalt feladatok teljesítéséhez Ügynökség részére konzultációs lehetőséget biztosít.

3.5. A Megbízó által feldolgozásra átadott adatok valódiságáért, teljeskörűségéért, helyességéért, tartalmi hibátlanságáért, az egyeztetett időpontig történő átadásáért a felelősség a Megbízót terheli.

4. Felek együttes jogai és kötelezettségei

4.1. Felek a Szolgáltatások teljesítése során kötelesek egymással együttműködni a megvalósítással, az elképzelésekkel kapcsolatban.

4.2. A Keretszerződés és az Egyedi Megbízások teljesítését akadályozó körülményekről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

4.3. Felek a hatékony kommunikáció érdekében törekednek 24 órán belül, azonban legkésőbb 3 (azaz három) munkanapon belül kötelesek egymás kérdéseire, üzeneteire választ adni.

5. Díjazás

5.1. Az Ügynökség az Egyedi Megbízásokban részletezett feladatok teljesítéséért az Egyedi Megbízásokban meghatározott díjazásra jogosult.
5.2. Az Egyedi Megbízásokban megjelölt megbízási díj nettó ár, mely egyedül a mindenkori hatályos ÁFA értékével növelhető.

5.3. Az Ügynökség részére az Egyedi Megbízások alapján kiszámlázott és fizetendő díjazás magába foglalja a Keretszerződésben és az Egyedi Megbízásokban meghatározott valamennyi feladat teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget és kiadást.

5.4.Amennyiben az Egyedi Megbízás teljesítése során a Felek által eredetileg meghatározott megbízási díjhoz képest az Egyedi Megbízás elfogadásakor ésszerűen előre nem látható okból kifolyólag költség (díj) növekedés merül fel, Ügynökség haladéktalanul köteles erről a Megbízót írásban értesíteni. Megbízóval történt egyeztetést és Megbízó jóváhagyását követően Ügynökség jogosult ezen egyéb költségek tételes elszámolására.

5.5. Amennyiben Megbízó hibájából fakadóan az Egyedi Megbízás határidő szerinti kivitelezése Ügynökség számára ellehetetlenül, Ügynökség ugyanúgy jogosult az Egyedi Megbízásban meghatározott díjazásra.

5.6. A Felek rögzítik, hogy a Megbízási Díj összege minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett az előző évre vonatkozó éves fogyasztói árindex emelkedésének mértékével automatikusan nő. A Megbízási Díj összegének módosítása az ún. kereskedői kerekítés szabályai szerint történik azzal, hogy az új Megbízási Díj összege minden esetben százzal osztható, egész szám. A megemelt Megbízási Díj minden év január 1-jétől érvényes.

6. Fizetési feltételek és késedelmes fizetés

6.1. Megbízó főszabályként előre számlázásra jogosult. Ettől a Felek az adott egyedi megbízásban eltérhetnek.

6.2. A Megbízó az Ügynökség által benyújtott végszámlákat a kiállításától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül, míg az előlegszámlákat a kiállítástól számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles kiegyenlíteni.

6.3. Megbízó a számlát átutalással egyenlíti ki, az Ügynökség jelen Keretszerződésben megjelölt bankszámlaszámára.

6.4. A számla kiegyenlítettnek tekintendő, amint a Megbízó a számlavezető bankjának a visszavonhatatlan átutalási megbízást megadta.

6.5. Ügynökség bankszámlaszámai:

6.5.1. EUR utalás esetén:
Bank: MagNet Bank
Bankszámlaszám: 16200223 – 10111455
BIC: HBWEHUHB
IBAN: HU66162002231011145500000000
IBAN Paper form: HU66 1620 0223 1011 1455 0000 0000

6.5.2. USD utalás esetén:
Bank: MagNet Bank
BIC: HBWEHUHB
IBAN: HU66162002231012590800000000
IBAN Paper form: HU66 1620 0223 1012 5908 0000 0000

6.5.3. HUF vagy EUR-tól és USD-től eltérő egyéb devizautalás esetén:
Bank: MagNet Bank
Bankszámlaszám 16200223-10097425
BIC: HBWEHUHB
IBAN: HU54162002231009742500000000
IBAN Paper form: HU54 1620 0223 1009 7425 0000 0000

6.6. A bankszámlaszám változása esetén Ügynökség köteles azt a Megbízónak haladéktalanul bejelenteni.

6.7. Amennyiben Megbízó a fentiekben meghatározott fizetési határidőn belül fizetési kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, úgy a magyar jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamat és behajtási költségátalány felszámolására jogosult az Ügynökség. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 6:155.§ rendelkezése, a behajtási költségátalányra a 2016. évi IX. törvény rendelkezései az irányadóak, mely kamatot és behajtási költségátalányt Ügynökség bármely soron következő számlájához jogosult hozzáadni.

6.8. Amennyiben Megbízott a Megbízó online hirdetési költségeit saját nevében közvetlenül saját számlájáról fizeti Megbízó érdekében, ebben az esetben Megbízott jogosult adminisztrációs felár felszámítására és kiszámlázására, mellyel a felmerülő tranzakciós, adminisztrációs és esetleges adózási költségeit fedezi. Az adminisztrációs felár mértékéről Felek előzetesen írásban egyeztetnek, és annak mértékét az egyedi megbízásokban vagy külön írásos kommunikáció során rögzítik.

7. Késedelmi és meghiúsulási kötbér

7.1. Amennyiben az Ügynökség az Egyedi Megbízásban rögzített teljesítési határidőket, illetve ütemezést nem tartja be (késedelmes teljesítés), késedelmi kötbért köteles fizetni. Késedelmes teljesítésnek minősül Ügynökség feladatkörébe tartozó bármely Szolgáltatás bármely ok miatti késedelmes átadása. Ügynökség nem köteles késedelmi kötbért fizetni, ha a késedelem oka Megbízó késedelme vagy vis maior esemény.

7.2. A kötbéralap az Egyedi Megbízásban szereplő nettó megbízási díj, mely projekt alapú Egyedi Megbízás esetén az aktuális, még le nem zárt projektütem megbízási díja, míg folyamatos Egyedi Megbízás esetén a rendszeres havi megbízási díj.

7.3. A kötbér mértéke minden késedelmes munkanap után a kötbéralap 1%-a, de legfeljebb a kötbéralap 50%-a. A késedelmi kötbért Megbízó a Ügynökség soron következő bármely számlájából jogosult levonni.

7.4. 20 (húsz) munkanapot meghaladó késedelem esetén a Megbízó az Egyedi Megbízástól rendkívüli felmondással azonnali hatállyal, egyoldalúan jogosult elállni, mely esetben az Ügynökség meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér összege az Egyedi Megbízástól történő elállás esetén a kötbéralap 50%-a.

7.5. A meghiúsulási kötbér összegébe az előzetesen már felmerült késedelmi kötbérek összege nem számít bele, vagyis a már kifizetett késedelmi kötbérek összege a meghiúsulási kötbér összegéből nem kerül levonásra.

8. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

8.1. A Felek rögzítik, hogy az Egyedi Megbízások eredményeképpen keletkező és/vagy az Ügynökség által továbbított valamennyi szellemi termék (a továbbiakban: “Alkotások”) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: “Szjt.”) 63. §-a szerinti reklámozás céljára megrendelt szellemi terméknek minősül. Felek megállapodnak, hogy az Alkotásokon fennálló szerzői vagyoni jogokat Ügynökség teljes körűen megszerzi, és a vonatkozó Egyedi Megbízásban meghatározott megbízási díj Megbízó általi maradéktalan kifizetését követően teljes egészében átruházza a Megbízóra.

8.2. Ügynökség a jogátruházás biztosításáért szavatosságot vállal. Az átruházással Megbízó kizárólagos jogot szerez az Alkotások felhasználására, valamint jogosult az így megkapott jogokat harmadik félnek átruházni, illetve harmadik félnek felhasználási jogot adni.

8.3. Amennyiben az Alkotással kapcsolatos vagyoni jogok fentiek szerinti átruházására nincsen lehetőség, úgy az Ügynökség a fenti tartalommal korlátlan, az átruházás jogát is magába foglaló felhasználási jogot enged a Megbízó részére. A Megbízó által megszerzett felhasználási jog minden esetben kiterjed valamennyi olyan Szjt. 17. §-a szerint nevesített és további lehetséges jogosultságra, amelyek vonatkozásában ez értelmezhető különösen, de nem kizárólagosan a többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvános közvetítésre, sugárzásra, kiállításra, átdolgozásra is. Megbízót az Alkotások felhasználása tekintetében időbeni, térbeni vagy felhasználási módbeli korlát semmi esetben sem köti, a Megbízó az Alkotásokat döntése szerint más reklámhordozóra is adaptálhatja. Felek kifejezetten kikötik, hogy a vagyoni jogokat Megbízó maga is minden esetben átruházhatja. A vagyoni jogok Ügynökség hibás vagy késedelmes teljesítése esetén is átszállnak Megbízóra.

8.4. Amennyiben harmadik fél is részt vesz az Alkotás létrehozásában, az Ügynökség köteles biztosítani, hogy a Megbízó a harmadik féltől az Alkotáshoz kötődő vagyoni jogokat megkapja. Amennyiben erre nincs mód, úgy erről az Ügynökség a Megbízót előzetesen tájékoztatja és igény szerint mindent megtesz az adott Alkotásra vonatkozó korlátlan felhasználási jogok Megbízó általi megszerzése érdekében.

8.5. Az Ügynökség kötelezettséget vállal arra, hogy az Egyedi Megbízások teljesítése során a Megbízó vagy harmadik személy szellemi tulajdonához kapcsolódó jogát nem sérti meg. Az Ügynökség szavatolja, hogy a vagyoni jogok Megbízó általi megszerzését harmadik személy joga nem korlátozza, illetve nem akadályozza. Ügynökség vállalja, hogy amennyiben harmadik személy az Alkotások felhasználása tekintetében Megbízóval szemben bármilyen, szerzői joghoz fűződő igénnyel lépne fel, Megbízó ilyen igénnyel összefüggésben felmerült kárát teljes mértékben megtéríti, és helyette ilyen harmadik személlyel szemben teljes körűen helytáll.

8.6. Az Ügynökség részére az Alkotások előállítása érdekében a Megbízó által átadott mindennemű anyaggal kapcsolatos szellemi tulajdont érintő jog tekintetében a felelősség Megbízót terheli. Megbízó az általa az Egyedi Megbízások teljesítéséhez esetlegesen Ügynökség rendelkezésére bocsátott Alkotások tekintetében a rendelkezés jogát fenntartja. Az Ügynökség ezen Alkotásokat kizárólag az Egyedi Megbízás teljesítése érdekében, azzal közvetlenül összefüggésben használhatja, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti, egyéb gazdasági tevékenysége során nem hasznosíthatja.

8.7. Megbízó tudomásul veszi, hogy az együttműködés során Megbízónak bemutatott és meg nem valósult ötletek, vázlatok, tervek, grafikák, megjelenítések, kész produktumok az Ügynökség tulajdonát és Alkotását képezik, ezért azok más személyek általi megvalósítása, vagy bármilyen típusú megosztása, illetve azok másolása, harmadik félnek való kiadása (különös tekintettel, de nem kizárólagosan az online felületeken való megosztás, továbbküldés, ideértve az elektronikus levelezést, illetve a különböző social media és chat felületeket is) az Ügynökség jogos gazdasági érdekeit sérti.

9. Alkalmazási tilalom

9.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik szerződő Fél hozzájárulása nélkül a jelen Szerződés időtartama alatt és annak megszűnése után 1 (egy) évig ők, illetve a nevükben eljáró személyek sem közvetlenül, sem közvetve, semmilyen minőségben, egy személyben, harmadik személyen keresztül, vagy harmadik személyhez csatlakozva el nem csábítanak, nem alkalmaznak, és sem szabadfoglalkozásúként, sem szerződéses viszonyban nem foglalkoztatnak olyan személyt, illetve semmilyen közvetlen, vagy közvetett, munkaviszony létesítésére vonatkozó, vagy megbízási ajánlatot nem tesznek olyan személynek, és nem fogadnak el olyan személytől, akit a másik Fél számukra bemutatott és a jelen Keretszerződés időtartama alatt másik Fél alkalmazásában állt, vagy a másik Fél megbízásából alvállalkozóként, külsős munkatársként – legyen az cég, vagy természetes személy – részt vett a másik Fél által vezetett projektekben. Felek ilyen személynek a másik Féllel fennálló jogviszonyának megszűnésétől számított 1 (egy) évig alkalmazást, illetve megbízást nem ajánlanak fel, nem szereznek, illetve a jogviszony fennállása alatt más módon sem bírják rá a másik Féllel fennálló jogviszonya megszüntetésére és az érintett Fél elhagyására.

9.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem segédkeznek harmadik személynek abban, hogy olyan személyt, aki a jelen Szerződés időtartama alatt a másik Fél alkalmazásában állt, vagy a másik Fél megbízásából alvállalkozóként, külsős munkatársként részt vett a másik Fél által vezetett projektekben, alkalmazzon, illetve számára alkalmazást, vagy megbízást ajánljon fel vagy szerezzen, illetve más módon bírja rá a másik Féllel fennálló jogviszonya megszüntetésére és elhagyására.

9.3. Az Alkalmazási tilalmak megsértése esetén a szerződésszegő Fél személyenként 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összeget köteles a másik Fél részére fizetni bánatpénz címén. Ezenkívül a fent leírt tilalom megszegése esetén a sértett Fél jogosult jelen Keretszerződéstől és a vonatkozó Egyedi Megbízásoktól – súlyos szerződésszegésre hivatkozva – azonnali hatállyal egyoldalúan elállni.

9.4. Ezen korlátozások alól Felek csak közös, írásban foglalt megállapodással térhetnek el.

10. Üzleti titok védelme

10.1. A Felek a jelen szerződés teljesítése során az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

10.2. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Keretszerződés és Egyedi Megbízások teljesítése során vagy egyéb módon a másik Félről tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik Fél sem hozza nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására.

10.3. Továbbá Felek kötelezettsége kiterjed arra, hogy a titoktartási rendelkezéseket az általuk bevont harmadik felekkel szemben is kikényszerítsék.
10.4. Felek jelen Keretszerződés kiegészítéseként kölcsönös titoktartási megállapodást írhatnak alá

11. Keretszerződés hatálya, megszűnése

11.1. A Keretszerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad.

11.2. Bármelyik Fél jogosult a Keretszerződést rendes felmondással, indoklás nélkül, 60 (azaz hatvan) napos felmondási idő mellett írásban felmondani. A Keretszerződés rendes felmondása a folyamatban lévő Egyedi Megbízások teljesítését nem érinti, azokat az Ügynökség köteles teljesíteni, kivéve, ha a Megbízó kifejezett, írásos nyilatkozatban eláll az adott Egyedi Megbízásoktól. Amennyiben valamely Egyedi Megbízás teljesítése a Keretszerződés felmondási ideje utánra esik, a Keretszerződés az ilyen Egyedi Megbízás vonatkozásában annak teljesítéséig hatályban marad.

11.3. Mindkét Fél jogosult jelen Keretszerződést, illetve Egyedi Megbízást rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő jelen Keretszerződés alkalmazásában, amennyiben valamely Fél a Keretszerződésben rögzített lényeges kötelezettségét jelentősen megszegi, és ennek következtében a másik Féltől ésszerű mérlegelés mellett nem várható el a szerződéses jogviszony további fenntartása, illetve amennyiben valamely Fél a Keretszerződésben rögzített bármely kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, és a szerződésszegő állapotot a másik Fél írásbeli felhívására az abban foglalt ésszerű határidőn belül sem orvosolja.

11.4. Nem minősül a Keretszerződés megszegésének, ha valamelyik Fél a kötelezettségének vis maior miatt nem tud eleget tenni. A Keretszerződés vonatkozásában vis maiornak tekintendő a Felek érdekkörén kívül felmerült minden olyan körülmény, amely időszakosan vagy véglegesen akadályozza, gátolja vagy lehetetlenné teszi valamely szerződéses kötelezettség teljesítését, feltéve, hogy az a Keretszerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, és ésszerű erőfeszítés mellett el nem hárítható.

11.5. A Keretszerződés megszűnése esetén Ügynökség a Keretszerződés megszűnésétől számított 15 (tizenöt) napon belül Megbízó kérésére köteles rendelkezésére bocsátani minden olyan Ügynökség által Megbízónak készített Alkotást, amelyet Megbízó előzetesen megrendelt, és amely ellenértékét az Egyedi Megbízások szerint Ügynökség részére megfizette.

12. Az egyedi megbízás hatálya, megszűnése

12.1. Az Egyedi Megbízás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

12.2. Bármelyik Fél jogosult az Egyedi Megbízást rendes felmondással, indoklás nélkül írásban felmondani. Az Egyedi Megbízásra vonatkozó felmondási idő 30 (azaz harminc) nap, kivéve ha Felek ettől eltérő időtávban állapodnak meg.

12.3. Megbízó Megbízott felé az egyedi megbízást írásban mondhatja fel az adf@markestic.com és/vagy a finance@markestic.com emailcímen keresztül. Szóbeli felmondás vagy a Megbízott más munkavállalói és/vagy alvállalkozói felé kommunikálva a felmondás nem hivatalos.

12.3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyedi Megbízást rendes felmondással szünteti meg vagy akár csak időszakosan szünetelteti, úgy a Megbízott az Egyedi Megbízás felmondási idejére jogosult a Megbízó felé számlát kiállítani az Egyedi Megbízásban szereplő díjazásnak megfelelően.

12.4. Ügynökség tudomásul veszi, hogy az Egyedi Megbízás felmondási idejében is köteles az Egyedi Megbízásban részletezett feladatok ellátására.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. Felek kijelentik és megállapodnak abban, hogy a Keretszerződésben és Egyedi Megbízásokban meghatározottak ellenére jogilag jól szétválaszthatóan végzik tevékenységüket.

13.2. Az Egyedi Megbízások elvégzésének a helyéről az Ügynökség dönt. A jelen szerződés teljesítése során az Ügynökség a saját eszközeit használja.

13.3. Ügynökség a jelen Keretszerződésre, illetve a Megbízóval kapcsolatos együttműködésre jogosult reklám- és marketing anyagaiban referenciaként hivatkozni. Megbízó jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indoklás nélkül visszavonni.

13.4. Felek kölcsönösen kifejezik azon szándékukat, hogy az esetlegesen felmerült vitás kérdéseket békés módon, tárgyalásos úton rendezik.

13.5. A jelen Keretszerződésben nem, vagy más módon nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jog, illetve a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik az irányadónak.

13.6. Felek a jelen Keretszerződésből és Egyedi Megbízásokból eredő jogviták elbírálására a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

13.7. Felek kijelentik, hogy a Keretszerződést aláíró személyeknek megvan a szükséges felhatalmazása a Keretszerződés aláírására, jogosultak a cég nevében eljárni és a cég nevében jognyilatkozatot tenni.

13.8. Felek jelen Keretszerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják, és aláírásukkal elismerik, hogy belőle egy-egy példányt megkaptak.